شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب قرمز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

۵۰ گرم کمتر یا بیشتر بسیار خوش طعم تعداد حدودا ۵ الی ۸ عدد


ثبت نشده

تمام شد