شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کیوی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

با ۵۰ گرم کمتر یا بیشتر


ثبت نشده