شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کیوی

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :پذیرایی
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک جهت پذیرایی از مهمان

با ۵۰ گرم کمتر یا بیشتر


ثبت نشده