شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پرتقال آبگیری

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :آبگیری
توضیح کیفیت:

فقط مناسب آبگیری ، کیفیت متوسط و ظاهر مناسبی جهت مهمانی ندارند

سایز ریز مناسب آبگیری


ثبت نشده