شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خرما (کبکاب) جعبه ای

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

درجه یک وزن تقریبی ۸۰۰ گرم


ثبت نشده

تمام شد