شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

ملون

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

باوزن تقریبی ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰


ثبت نشده