شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گریپ فروت

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

درجه یک مقدار کمی پوستش لک دارد


ثبت نشده