شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

دستنبو

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

درجه یک وزن تقریبی ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ با لک و کمی نرم شده است


ثبت نشده

تمام شد