شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گل کلم

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

درجه یک با وزن تقریبی ۷۰۰ الی ۱۱۰۰


ثبت نشده