شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گوجه سبز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

پوست کمی لک دارد و زدگی دارد با وزن تقریبی


ثبت نشده

تمام شد