شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هویج

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :آخر باری
توضیح کیفیت:

محصولات ضعیف و آخرباری با قیمت بسیار پایین

کیفیت آخر باری آبگیری با ۳۰ % دور ریز


ثبت نشده

تمام شد