شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیازچه

قیمت هر 1 بسته:تومان
کیفیت :بازار روزی
توضیح کیفیت:

محصولات(درجه۲) با کیفیت متوسط تا خوب (بازار روزی و درهم)

پیازچه خام نشسته کیفیت اقتصادی وزن تقریبی ۱۰۰ گرم


ثبت نشده

تمام شد