شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هندوانه 2 تا 3 کیلو گرم

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

درجه یک باوزن تقریبی


ثبت نشده

تمام شد