شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی متوسط

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

با وزن تقریبی ۱۰۰۰ الی ۱۷۰۰ مقدار کمی لک


ثبت نشده

تمام شد