شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گوجه سبز

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

گوجه سبز درهم ریز ودرشت با مقدار کمی لک


ثبت نشده