شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی جانا

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

وزن تقریبی ۱۰۰ الی ۱۴۰۰ جانا متوسط مقدار کمی لک و شل شده


ثبت نشده

تمام شد