شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی ریز

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

وزن تقریبی ۸۰۰ الی ۱۴۰۰ گرم مقدار کمی لک


ثبت نشده