شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خرما (کبکاب) کاسه ای

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

خرما درجه یک


ثبت نشده