شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیر تازه با برگ

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

درجه دو


.

تمام شد