شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی جانا ریز

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

جانا ریز با وزن تقریبی ۱۳۰۰ الی ۱۷۰۰


ثبت نشده

تمام شد