شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب زرد

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

سیب زرد اقتصادی با مقدار کمی لک


ثبت نشده

تمام شد