شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

ملون

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

با وزن تقریبی ۸۰۰ الی ۱۴۰۰ مقدار کمی نرم و لک دارد


ثبت نشده

تمام شد