شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خیار مینی بوته ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

ریزو درشت درهم مناسب برای مصرف منازل


ثبت نشده

تمام شد